Halaskargazi Mh. Rumeli Cd. No: 25-27 D:6 Nişantaşı, Şişli - İstanbul
+90 212 863 37 65
info@nicederm.com.tr

ελληνική ΟΤΕ εργαζόμενοι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ – Κοινωνία – Έρχονται ομαδικές απολύσεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, άμεση ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις, seo marketing Διασκέδαση – Ψυχαγωγία και Αθλητισμός

– Κοινωνία – Έρχονται ομαδικές απολύσεις ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Μέσα από τον περιορισμό στο ελάχιστο, των αρμοδιοτήτων του εκάστοτε υπουργού Εργασίας, περνά η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, που περιγράφει η έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO). Κλειδί στην κατάργηση των περιορισμών στον αριθμό των απολύσεων αποτελεί και το εάν η επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης με στόχο να αποφευχθεί το οριστικό κλείσιμο της επιχείρησης.

Η έκθεση επίσημα, θα κατατεθεί στο υπουργείο Εργασίας εντός των επόμενων ημερών, προκειμένου στη συνέχεια, η ελληνική κυβέρνηση να προσαρμόσει την εθνική νομοθεσία με τα όσα ισχύουν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, σε αυτή, οι τεχνοκράτες του ILO περιγράφουν τις διεθνείς πρακτικές για τις ομαδικές απολύσεις, με βασική διαπίστωση ότι σε καμία άλλη χώρα της Ε.Ε. δεν υπάρχει εμπλοκή του εκάστοτε υπουργού Εργασίας στην οριστική απόφαση για ομαδικές απολύσεις.

Στην πράξη, φωτογραφίζει τις προωθούμενες αλλαγές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δείχνοντας πως πρέπει να περιοριστούν οι αρμοδιότητες τόσο του υπουργού, όσο και των περιφερειαρχών, στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει θυγατρικές σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Με τον τρόπο αυτό θα απελευθερωθούν οι απολύσεις αλλά και οι πολιτικοί, αφού δεν θα πέφ ΤΕΙ σε αυτούς το πολιτικό κόστος της όποιας απόφασης για μαζικές απολύσεις.

Κορυφαίο ρόλο στην όλη διαδικασία θα διαδραματίζει το εάν η επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης. Εάν ο εργοδότης μπορεί να αποδείξει, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης με το επιχειρησιακό σωματείο, τις κλαδικές οργανώσεις αλλά και το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας τους λόγους, την περίοδο κατά την οποία προβλέπει να πραγματοποιήσει τις απολύσεις, τον αριθμό και την κατηγορία των εργαζομένων που απασχολούνται συνήθως, τον αριθμό των εργαζομένων που πρόκειται να απολυθούν, τα κριτήρια με τα οποία επελέγησαν οι υπό απόλυση εργαζόμενοι, τη μέθοδο υπολογισμού των ενδεχόμενων αποζημιώσεων, τότε θα ανοίγει ο δρόμος για απολύσεις πολύ πάνω από το όριο των επιτρεπόμενων κάθε φορά. Σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία θα είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησης, καθώς το βασικό επιχείρημα της τρόικας αλλά και των εργοδοτικών φορέων που πιέζουν για απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, είναι να περιοριστούν τα λουκέτα.

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Ομαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται, από επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζόμενους, για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο των απολυομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3863/2010, το όριο που οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές, καθορίστηκε:

α) Μέχρι έξι εργαζόμενους, προκειμένου για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που στην αρχή του μήνα απασχολούν από 20 έως 150 εργαζόμενους και β) Σε ποσοστό 5% του προσωπικού και μέχρι 30 εργαζόμενους για τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από 150 εργαζόμενους.

Διαδικασία Ομαδικών Απολύσεων

Η διαδικασία για την πραγματοποίηση των ομαδικών απολύσεων περιλαμβάνει δύο φάσεις:

Στην πρώτη φάση γίνονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ εργοδότη και εκπροσώπων των εργαζομένων. Η προθεσμία των διαβουλεύσεων είναι 20 ημέρες και αρχίζει από την πρόσκληση του εργοδότη. Για τις διαβουλεύσεις συντάσσεται πρακτικό και υποβάλλεται στο Νομάρχη ή τον Υπουργό Εργασίας. Εάν υπάρξει συμφωνία των μερών οι ομαδικές απολύσεις πραγματοποιούνται μέσα σε 10 ημέρες.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ο υπουργός Εργασίας ή ο Νομάρχης μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή του πρακτικού εκδίδει απόφαση με την οποία μπορεί να παρατείνει τις διαβουλεύσεις για 20 ακόμη ημέρες με αίτηση των ενδιαφερομένων, ή να μην εγκρίνει τις απολύσεις.

Εάν δεν εκδοθεί τέτοια απόφαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ο εργοδότης μπορεί να πραγματοποιήσει τις απολύσεις στην έκταση που δέχτηκε κατά τις διαπραγματεύσεις. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν αυτές οι προϋποθέσεις οι απολύσεις είναι άκυρες. Στην περίπτωση αυτή οι εργαζόμενοι δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο την ακύρωση της απόλυσης τους και τους μισθούς υπερημερίας.

Προσοχή: Αν διακοπεί η λειτουργία μιας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης των παραπάνω διαδικασιών, προκειμένου να γίνουν ομαδικές απολύσεις.

Τι ισχύει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην Ε.Ε. ισχύει η Οδηγία 98/95/ΕΚ η οποία υποχρεώνει τους εργοδότες να διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην περίπτωση ομαδικών απολύσεων. Η οδηγία έχει σκοπό την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τους τρόπους εφαρμογής και τη διαδικασία των ομαδικών απολύσεων, ώστε να ενισχυθεί η προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων.

Διαβουλεύσεις

Ο εργοδότης που προτίθεται να πραγματοποιήσει ομαδικές απολύσεις οφείλει να προβεί σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία. Οι διαβουλεύσεις αφορούν τουλάχιστον τις δυνατότητες αποφυγής ή περιορισμού των απολύσεων και την άμβλυνση των συνεπειών, ιδίως μέσω της προσφυγής σε κοινωνικά συνοδευτικά μέτρα που αποσκοπούν στην τοποθέτηση των απολυθέντων εργαζομένων σε άλλη θέση εργασίας ή στη μεταστροφή τους προς άλλο αντικείμενο εργασίας.

Διαδικασία ομαδικών απολύσεων

Η οδηγία προσδιορίζει τη διαδικασία που πρέπει να εφαρμοστεί:

• ο εργοδότης κοινοποιεί γραπτώς κάθε σχέδιο ομαδικής απόλυσης στην αρμόδια αρχή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με το σχέδιο απόλυσης και τις διαβουλεύσεις, εκτός της μεθόδου υπολογισμού των αποζημιώσεων. Ωστόσο, σε περίπτωση παύσης δραστηριότητας που οφείλεται σε δικαστική απόφαση, η κοινοποίηση δεν είναι αναγκαία παρά μόνον έπειτα από ρητό αίτημα των αρχών•

• ο εργοδότης διαβιβάζει αντίγραφο της κοινοποίησης στους εκπροσώπους των εργαζομένων, σελιδα στο internet που δύνανται να απευθύνουν τις παρατηρήσεις τους στην αρμόδια δημόσια αρχή.

ΠΗΓΗ: www.capital.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Νέο «τσεκούρι» στις συντάξεις

Αίσθηση από την παραδοχή της διοίκησης του ΙΚΑ ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων – Κατόπιν εορτής, το Ίδρυμα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επανέλεγχο και αποκατάσταση των αδικιών

Σε μειώσεις συντάξεων και παροχών θα οδηγηθούν άμεσα τα ασφαλιστικά ταμεία, εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει, λόγω της υστέρησης εσόδων, προωθηση προιοντων της ύφεσης και της ανεργίας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου της ομοσπονδίας των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, η κύρια σύνταξη θα υποστεί μείωση 10%, η επικουρική 30%, ενώ θα καταργηθεί εντελώς το εφάπαξ.

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας στο υπουργείο Εργασίας (ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ κλπ) εξήγγειλαν επαναλαμβανόμενες πενθήμερες απεργίες, αρχής γενομένης από τις 16 Σεπ Τεμβρίου, διαμαρτυρόμενοι για τη διαθεσιμότητα 600 συναδέλφων τους.

«Δεν περισσεύει κανένας, κατοχύρωση domain αν αποχωρήσουν κι άλλοι υπάλληλοι» τόνισε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΚΑ, Γιώργος Κυριακόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Θα κάνουν διπλάσιο χρόνο να εκδοθούν οι κύριες συντάξεις. Ήδη, η καθυστέρηση φτάνει τους 15 μήνες, ενώ σε κάποια υποκαταστήματα της περιφέρειας, κατοχύρωση domain name όπως της Χαλκίδας, φτάνουν τους 24».

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1.000.000. Κάτι το οποίο αποφεύγει να δημοσιοποιήσει ο Οργανισμός, καθώς δεν έχει ανακοινώσει τα στοιχεία για την ανεργία εδώ και τέσσερις μήνες, όπως αναφέρει το newmoney.gr.

«Κούρεψαν» κατά λάθος χιλιάδες συντάξεις

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η παραδοχή, εκ μέρους της ηγεσίας του ΙΚΑ, ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», σχεδιασμοσ ιστοσελιδασ τιμεσ η παραδοχή των λανθασμένων υπολογισμών έγινε μάλιστα από τον ίδιο το διοικητή του Ιδρύματος, Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ο οποίος απέσ ΤΕΙλε χθες σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις οποίες και καλεί να σταματήσουν να διορθώνουν τα λάθη στις μειώσεις των συντάξεων που εντοπίζουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι, πηγαίνοντας στα υποκαταστήματα, καθώς στο εξής, όπως αναφέρει, η διαδικασία αυτή θα γίνει μαζικά για όλες τις συντάξεις όλων των Ταμείων κι εκεί θα φανεί αυτόματα πόσοι είχαν μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που δικαιολογούν οι μνημονιακοί νόμοι, οπότε και θα πρέπει να τους επιστραφούν τα ποσά, αλλά και πόσοι γλίτωσαν τις περικοπές, επειδή τα Ταμεία τους δεν είχαν αποστείλει τα ακριβή στοιχεία στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής Συντάξεων της ΗΔΙΚΑ. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πλέον, κατόπιν… εορτής, το ΙΚΑ προχωρά σε επανέλεγχο των περικοπών στα ποσά των συντάξεων, έπειτα από τη διαπίστωση ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες παρακρατήθηκαν μεγαλύτερα ποσά και άλλες, όπου δεν έγιναν οι μειώσεις που είχαν προβλεφθεί.

Τα λάθη που έγιναν στη διαδικασία προσαρμογής των συντάξεων, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην περικοπούν κατά 12% όλες οι συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έγιναν μειώσεις αδίκως.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, το ΙΚΑ θα καταγράψει αναλυτικά σε ποιους πρέπει να επιστραφούν ποσά που έχουν παρακρατηθεί και σε ποιους πρέπει να επιβληθούν μειώσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Oλα όσα γνωρίζουμε ήδη για το νέο Apple.com/gr/iphone/”>iPhone

Στις 8 το βράδυ η Apple παρουσιάζει το νέο της Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας

Σε λίγες ώρες στις 8 το βράδυ για την Ελλάδα– η Apple παρουσιάζει το νέο της Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας.

Μαζί με τα Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και 5C, όπως εικάζεται ότι θα ονομαστεί το «φτηνό» μοντέλο, θα παρουσιαστεί και η αναβαθμισμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος για τις φορητές συσκευές της Apple, το iOS 7, αλλά και κάποια ανανεωμένα iPods.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο τεχνολογικό blog Apple.com/gr/iphone/”>iPhoneinCanada φαίνεται το κουτί συσκευασίας του νέου Apple.com/gr/iphone/”>iPhone, όπου διακρίνεται ένας μεταλλικός δακτύλιος – κάτι σαν μικροσκοπική κάμερα – μέσα στο κλασικό κεντρικό πλήκτρο. Η αλλαγή αυτή θεωρείται ότι φέρνει την ενσωμάτωση βιομετρικού αισθητήρα, μέσω του οποίου θα αναγνωρίζεται το δακτυλικό αποτύπωμα του χρήστη και έτσι θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό το κλείδωμα της συσκευής.

Ο γνωστός πια «πονοκέφαλος», για την πάντα μυστικοπαθή εταιρεία από το Κουπερτίνο, Αυστραλός Sonny Dickson, δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με όλο το υποσύστημα του επανασχεδιασμένου κεντρικού πλήκτρου, στην οποία διακρίνεται καλύτερα η θεωρούμενη από τους περισσότερους μικροκάμερα, σημειώνοντας πάντως ότι αυτή και μόνο η αλλαγή δεν επιβεβαιώνει ότι την ύπαρξη του αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σε άλλη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο macrumors.com, υποτίθεται ότι εικονίζεται η πίσω πλευρά ενός πρότυπου Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και φαίνεται η αλλαγή στο φλας, το οποίο πλέον θα είναι διπλό LED. Φήμες θέλουν σημαντικά βελτιωμένο και τον φωτογραφικό αισθητήρα του νέου Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. Σύμφωνα μάλιστα με κάποια αναφορά, ίσως η Apple έχει χρησιμοποιήσει τον 13άρι αισθητήρα της Sony για την αναβαθμισμένη κάμερα του 5S.

Σίγουρα ταχύτερος θα είναι ο επεξεργαστής του νέου Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. H ανανεωμένη

εκδοχή της best seller συσκευής της Apple θα ενσωματώνει το τσιπ A7, με 1

Gb RAM και θα είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις των 16, 32 και 64 Gb. Η οθόνη

είναι μάλλον βέβαιο ότι θα παραμείνει στις 4 ίντσες, παρά το γεγονός

ότι σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Apple

πιεζόμενη από τον ανταγωνισμό – δοκιμάζει πρωτότυπα Apple.com/gr/iphone/”>iPhones με οθόνη 6

ιντσών. Πιθανότατα, πάντως, μεγαλύτερης χωρητικότητας θα είναι η

μπαταρία του νέου μοντέλου, σε μια προσπάθεια της Apple να απαντήσει σε

ένα από τα συχνότερα αιτήματα των πελατών της.

Εκτος από τις γνωστές επιλογές σε λευκό και μαύρο, το Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S εικάζεται ότι θα είναι πλέον διαθέσιμο και σε χρυσό-σαμπανιζέ.

Οσον

αφορά δε στο φτηνότερο Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5C, αυτό λέγεται ότι θα έχει πλαστικό

κέλυφος, σε διάφορα χρώματα, όπως και τα νέα iPods. Ισως να ενσωματώνει

τον επεξεργαστή του 5 (Α6), να έχει κάμερα με αισθητήρα 8 Megapixel και

να είναι διαθέσιμο και σε έκδοση χωρητικότητας 8 Gb. Υπολογίζεται ότι το

«φτηνό» Apple.com/gr/iphone/”>iPhone θα κοστίζει κάπου ανάμεσα στα 400 και 500 δολάρια.

Τέλος,

το επίσης ανανεωμένο λειτουργικό σύστημα για τις φορητές συσκευές της

Apple, το οποίο είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο πρόσφατο συνέδριο

προγραμματιστών της εταιρείας, θα φέρει διάφορες ουσιαστικές και

σχεδιαστικές βελτιώσεις, θυμίζοντας περισσότερα – σύμφωνα με κάποιες

κακές γλώσσες – το ανταγωνιστικό Android της Google.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

source: http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=276436&catID=3
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ…